M4 Sherman Firefly IC Hybrid

1/35 Cyber hobby (no,305-2012)