Merkava.Mk.IV
メルカバ Mk.IV

1/35 Academy(no,311-2009)