Exhibition "Ruins of the future"instalation vew

produce by Masayoshi Suzuki Gallery, 3Artist are Yuta Ikehara,Masao Ogawa,Shigeyuki Mizuno 2019