Elefant heavy tank destroyer

1/35 TAMIYA
no,336-2019